افزایش باردهی

تعریف افزایش باردهی

افزایش سطح جذب از ریشه، تقویت ساختار خاک اطراف ریشه و خود ریشه، افزایش سطح اندام سبز و به طبع آن افزایش عمل فتوسنتز و تولید پروتئین، افزایش گلدهی و ضریب تبدیل گل به میوه، جلوگیری از تشکیل گل عقیم، افزایش میزان تولید نشاسته در میوه و بالا بردن کمیت و کیفیت قندها و فیبر موجود در میوه، بالا بردن خاصیت انبارداری و بازارپسندی میوه به کمک کودهای شیمیائی و ارگانیک با استفاده از برنامه‌های کودی مخصوص هر کشت و روش‌های خاص افزایش استفاده از کود و کاهش نیاز به سموم شیمیائی در انواع کشت‌ها را افزایش باردهی می‌گویند.

در مورد افزایش باردهی بیشتر بدانید

ویدیوهای مرتبط

در حال حاضر آیتم‌های خبری وجود ندارند.

محصولات مرتبط با افزایش باردهی

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 6 و 1 برابر است با؟