افزایش رشد و نمو

تعریف افزایش رشد و نمو

ایجاد شرایط مطلوب از ابتدای دوره‌ی کشت برای رشد و توسعه‌ی ریشه، اصلاح ساختار خاک زراعی از لحاظ ساختار(فلور خاک) در جهت افزایش خاصیت زراعی، تقویت مواد ارگانیک خاک، استفاده‌ی متناسب از کودهای شیمیائی و ارگانیک با توجه به نوع کشت و احتیاجات خاک زراعی، رشد متناسب طولی و افزایش سطح اندام سبز از ابتدای دوره‌ی رشد و جلوگیری از رشد طولی زیاد (رشد علفی)، رفتن به موقع و کامل گیاه از فاز رویشی به فاز زایشی، گلدهی به موقع و کامل، جلوگیری از تشکیل گل عقیم در دوره‌ی گلدهی، تشکیل و تبدیل متناسب گل به میوه با توجه به توان گیاه و شرایط محیطی، جلوگیری از ریزش میوه، تبدیل تمامی میوه های تشکیل شده به میوه‌ی کامل و رسیده، افزایش عمر گیاه، حفظ توان تولید و جلوگیری از پیری زودرس را افزایش رشد و نمو می گویند.

در مورد رشد و نمو گیاهان بیشتر بدانید

ویدیوهای مرتبط

در حال حاضر آیتم‌های خبری وجود ندارند.

محصولات مرتبط با افزایش رشد و نمو

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 2 و 2 را با هم جمع نمایید.