افزایش ریشه‌زایی

تعریف افزایش ریشه‌زایی

ایجاد شرایط مطلوب در دوره‌ی تبدیل بذر به نشاء، کمک به رشد کمی و کیفی ا ابتدای زمان تشکیل ریشه، حفظ و توسعه‌ی ریشچه های اولیه، ایجاد شرایط مطلوب فزیکی و بیوشیمیائی در خاک اطراف ریشه جهت رشد و توسعه‌ی حداکثری ریشه، کاهش pH و Ec خاک زراعی، افزایش مواد ارگانیک خاک، افزایش توان مقاومت ریشه در مواجه با عوامل بازدارنده‌ی رشد و توسعه ریشه در خاک و محیط اطراف را افزایش ریشه زائی می گویند.

در مورد ریشه‌زایی بیشتر بدانید

ویدیوهای مرتبط

در حال حاضر آیتم‌های خبری وجود ندارند.

محصولات مرتبط با افزایش ریشه‌زایی

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 3 و 9 را با هم جمع نمایید.