کاهش مصرف آب

تعریف کاهش مصرف آب (نیاز آبی)

انتخاب گونه های متناسب با شرایط اقلیمی، افزایش مواد ارگانیک و ظرفیت نگهداری آب در خاک، ایجاد شرایط برای رشد و توسعه‌ی حداکثری ریشه، استفاده از کودهای متناسب با شرایط خاک، آب و احتیاجات کشت، استفاده از کودهای ارگانیک و جلوگیری از ایجاد پسماند کودی در خاک در صورت استفاده از کودهای شیمیائی، کنترل دائمی pH و Ec خاک و آب و پائین نگه داشتن آنها، مدیریت آب مصرفی از لحاظ زمان، مقدار و نوع سیستم آبیاری، بالا بردن راندمان تولید و برداشت حداکثری از حداقل سطح زیر کشت در کاهش مصرف آب (نیاز آبی) نقش تعیین کننده ای ایفاء می کنند.

در مورد کاهش مصرف آب بیشتر بدانید

محصولات مرتبط با کاهش مصرف آب

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 1 و 2 برابر است با؟