برنج

برنامه‌های کودی برنج

برنامه کودی برنج

کود مخصوص برنج

کود مخصوص برنج شامل کودهای مورد نیاز از ابتدا تا انتهای رشد است. این برنامه متشکل از انواع کود ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK همراه با نحوه استفاده از آنها می‌باشد. برنامه کودی تقویتی برنج منبعی مناسب برای تأمین مغذی برنج بوده و باعث افزایش باردهی و اندازه می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

راهکارهای مقابله با بیماری‌های درخت برنج

آیتمی برای این دوره وجود ندارد.

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 7 و 3 برابر است با؟