گردو

برنامه‌های کودی درخت گردو

مقابله با کرم خراط درخت گردو [راهکار عملی]

کرم خراط یکی از ضرر رسان‌ترین آفات درختان بخصوص درخت گردو است. آفت کرم خراط در گردو باعث از بین رفتن و ریزش گردو می‌شود و ضرر مستقیم را به باغدار وارد می‌کند. در سال‌های اخیر به دلیل شرایط محیطی مثل افزایش دما، کاهش رطوبت و ضعیف‌تر شدن بنیه درختان گردو گسترش آفت کرم خراط گردو بیشتر شده است.

بیشتر بخوانید ...

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 7 و 4 را با هم جمع نمایید.