برنامه کودی (جیره) مخصوص فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای

توسط

1) در زمان آماده سازی خاک قبل از انتقال نشاء (یکبار)

ردیف نام محصول استفاده در خاک به ازای ۱۰۰۰ مترمربع
۱ فولویکول ۲ لیتر
۲ فولوی ازت ۲ لیتر
۳ فسفیت بوراکس ۴۰۰ ۵ لیتر

 

2) بعد از انتقال نشاء به خاک در اولین آبیاری (یکبار)

ردیف نام محصول استفاده در خاک به ازای ۱۰۰۰ مترمربع
۱ فولویکول ۲ لیتر
۲ رادیکسول ۱ کیلوگرم
۳ ویتامینو ۵۰۰ سی سی

 

3) محلول پاشی (یکبار)

ردیف نام محصول استفاده در ۱۰۰ لیتر آب
۱ فولویکول ۲۰۰ سی سی
۲ فولوی ازت ۲۰۰ سی سی
۳ ویتامینو ۱۰۰ سی سی
۴ پلی ان ۱۰۰ سی سی

 

۷ روز بعد از کاشت نشاء (اولین کوددهی) لغایت آغاز گلدهی

سری الف ) ریشه ای

ردیف نام محصول استفاده در خاک به ازای ۱۰۰۰ مترمربع
۱ اچ . بی گرو- ان ۱ لیتر
۲ فولوی ازت ۱ لیتر
۳ پلنت فیدر ۸-۸-۸ ۱ لیتر

سری الف ) محلول پاشی

ردیف نام محصول استفاده در ۱۰۰ لیتر آب
۱ فسفیت بوراکس ۴۰۰ ۲۰۰ سی سی
۲ کومبی ۱۰۰ گرم
۳ فولویکول ۲۰۰ سی سی
۴ ویتامینو ۱۰۰ سی سی

سری ب ) ریشه ای

ردیف نام محصول استفاده در خاک به ازای ۱۰۰۰ مترمربع
۱ فسفیت بوراکس ۴۰۰ ۱ لیتر
۲ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۳ بیوهیومات ۳۰ ۱ لیتر

سری ب ) محلول پاشی

ردیف نام محصول استفاده در ۱۰۰ لیتر آب
۱ فولوی ازت ۲۰۰ سی سی
۲ اچ . بی گرو- ان ۲۰۰ سی سی
۳ فولویکول ۲۰۰ سی سی

 

از آغاز گلدهی تا آغاز باردهی

سری الف ) ریشه ای

ردیف نام محصول استفاده در خاک به ازای ۱۰۰۰ مترمربع
۱ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۲ فولویکول ۱ لیتر
۳ فسفیت بوراکس ۴۰۰ ۱ لیتر

سری الف ) محلول پاشی

ردیف نام محصول استفاده در ۱۰۰ لیتر آب
۱ ویتامینو ۱۰۰ سی سی
۲ کالسی بورآمین ۲۵۰ سی سی
۳ فولوی ازت ۲۰۰ سی سی
۴ پلی ان ۱۰۰ سی سی

سری ب ) ریشه ای

ردیف نام محصول استفاده در خاک به ازای ۱۰۰۰ مترمربع
۱ فولوی ازت ۱ لیتر
۲ بیوهیومات ۳۰ ۱.۵ لیتر
۳ پلی ان ۱ لیتر

سری ب ) محلول پاشی

ردیف نام محصول استفاده در ۱۰۰ لیتر آب
۱ کافه ماگ ۲۰۰ سی سی
۲ اچ.بی – گرو ان ۲۰۰ سی سی
۳ کومبی ۱۰۰ گرم
۴ فسفیت بوراکس ۴۰۰ ۲۰۰ سی سی

 

از آغاز باردهی تا پایان دوره

الف ) ریشه ای

ردیف نام محصول استفاده در خاک به ازای ۱۰۰۰ مترمربع
۱ پتاسگن ۲ لیتر
۲ کالسی بورآمین ۱ لیتر
۳ بیوتچ ۲ لیتر
۴ فولوی ازت ۱ لیتر

الف) محلول پاشی

ردیف نام محصول استفاده در ۱۰۰ لیتر آب
۱ کافه ماگ ۲۰۰ سی سی
۲ فسفیت بوراکس ۴۰۰ ۲۰۰ سی سی
۳ کومبی ۱۰۰ گرم
۴ پلنت ۱۲-۱۵-۸ ۲۵۰ سی سی

ب ) ریشه ای

ردیف نام محصول استفاده در خاک به ازای ۱۰۰۰ مترمربع
۱ فسیت بوراکس ۴۰۰ ۱ لیتر
۲ کافه ماگ ۱ لیتر
۳ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۲ لیتر
۴ بیوهیومات ۳۰ ۲ لیتر

ب ) محلول پاشی

ردیف نام محصول استفاده در ۱۰۰ لیتر آب
۱ پتاسگن ۲۵۰ سی سی
۲ کالسی بورآمین ۲۵۰ سی سی
۳ ویتامینو ۱۵۰ سی سی
۴ بیوهگزآیرون ال ۲۵۰ سی سی

 

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 5 و 4 را محاسبه نمایید.