برنامه کودی (جیره) مخصوص هویج

توسط

در ابتدای مرحله‌ی رشد

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب برای ۱۰۰۰ متر مربع کشت (محلول پاشی)
1 فولویکول 400 سی سی
2 رادیکسول 150 گرم
3 ویتامینو 250 الی 300 سی سی
4 پلی ان 100 سی سی
5 کومبی 100 گرم

 

آغاز تشکیل میوه

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب برای ۱۰۰۰ متر مربع کشت ( محلول پاشی )
1 فولویکول 400 سی سی
2 پلنت فدر 12-15-8 300 سی سی
3 ویتامینو 150 سی سی
4 بیوهگزآیرون 200 گرم

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
1 فولویکول 1 لیتر
2 فسفیت بوراکس 400 1 لیتر

 

۱۰ الی ۱۵ روز قبل رسیدن محصول

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب برای ۱۰۰۰ متر مربع کشت( محلول پاشی )
1 پتاسگن 500 سی سی
2 کالسی بورآمین 500 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
1 پتاسگن 1 الی 2 لیتر
2 کالسی بورآمین 1 الی 2 لیتر

 

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 9 و 6 برابر است با؟