برنامه کودی (جیره) مخصوص بادمجان

توسط

در ابتدای مرحله‌ی رشد

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ آب برای ۱۰۰۰ متر مربع کشت (محلول پاشی)
۱ فولویکول ۴۰۰ سی‌سی
۲ رادیکسول ۱۵۰ گرم
۳ ویتامینو ۲۵۰ الی ۳۰۰ سی‌سی
۴ پلی ان ۱۰۰ سی‌سی
۵ کومبی ۱۰۰ گرم

ریشه‌ای

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ پلی ان ۱ لیتر

 

آغاز تشکیل میوه

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ فولویکول ۲۰۰ الی ۳۰۰ سی سی
۲ ویتامینو ۱۰۰ سی سی
۳ پتاسگن ۲۰۰ سی سی

ریشه‌ای

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ فسفیت بوراکس ۴۰۰ ۱ لیتر

 

رشد میوه

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ فولویکول ۲۰۰ الی ۳۰۰ سی‌سی
۲ ویتامینو ۱۰۰ سی‌سی
۳ پتاسگن ۲۰۰ الی ۳۰۰ سی‌سی
۴ کالسی بورآمین ۲۰۰ سی‌سی

ریشه‌ای

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ پتاسگن ۱ لیتر

 

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 3 و 5 را با هم جمع نمایید.