برنامه کودی مخصوص گوجه فرنگی گلخانه‌ای

توسط

۱- از مرحله‌ی کاشت تا آغاز گل دهی

الف) محلول پاشی

۱)

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ پلی ان ۱۰۰ سی سی
۲ ویتامینو ۱۵۰ سی سی
۳ رادیکسول ۲۰۰ گرم

۲) هفت روز بعد از محلول پاشی اول

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ کومبی ۱۰۰ گرم
۲ ویتامینو ۱۰۰ سی سی

۳) هفت روز بعد از محلول پاشی دوم

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ پلی ان ۱۰۰ سی سی
۲ ویتامینو ۱۵۰ سی سی
۳ رادیکسول ۲۰۰ گرم

ب) ریشه ای

۱)

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ اچ . بی – گرو ان ۱ لیتر
۳ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۴ NPK ۱۰.۵۲.۱۰ ۲ کیلوگرم

۲) هفت روز بعد از آبیاری اول

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولوی ازت ۱ لیتر
۲ فسفیت براکس ۱ لیتر
۳ کومبی ۵۰۰ گرم
۴ NPK ۲۰.۲۰.۲۰ ۲ کیلوگرم

۳) هفت روز بعد از آبیاری دوم

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ اچ . بی – گرو ان ۱ لیتر
۳ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۴ NPK ۱۰.۵۲.۱۰ ۲ کیلوگرم

۲) آغاز گلدهی تا تشکیل میوه

الف) محلول پاشی

۱)

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ فولوی ازت ۲۰۰ سی سی
۲ ویتامینو ۱۵۰ سی سی
۳ رادیکسول ۲۰۰ گرم

۲) هفت روز بعد از محلول پاشی اول

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ کومبی ۱۰۰ گرم
۲ ویتامینو ۱۵۰ سی سی
۳ فولویکول ۲۰۰ سی سی

۳) هفت روز بعد از محلول پاشی دوم

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ پلی ان ۱۰۰ سی سی
۲ ویتامینو ۱۵۰ سی سی
۳ فولوی ازت ۲۰۰ سی سی
۴ رادیکسول ۲۰۰ گرم

ب) ریشه ای

۱)

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ فسفیت براکس ۴۰۰ ۱ لیتر
۳ پلنت ۸-۸-۸ ۱ لیتر
۴ کومبی ۵۰۰ گرم
۵ NPK ۲۰.۲۰.۲۰ ۲ کیلوگرم

۲) هفت روز بعد از آبیاری اول

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ اچ بی گرو ان ۱ لیتر
۲ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۳ بیوهگزآیرون ۱ لیتر
۴ NPK ۱۰.۵۲.۱۰ ۲ کیلوگرم

۳) هفت روز بعد از آبیاری دوم

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ پلنت فیدر ۸-۸-۸ ۱ لیتر
۳ پلی ان ۱ لیتر
۴ کومبی ۵۰۰ گرم
۵ NPK ۲۰.۲۰.۲۰ ۲ کیلوگرم

۳) آغاز باردهی

الف) محلول پاشی

۱)

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ ویتامینو ۱۵۰ سی سی
۲ فسفیت براکس ۴۰۰ ۲۰۰ سی سی
۳ فولوی ازت ۲۰۰ سی سی

۲) هفت روز بعد از محلول پاشی اول

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ رادیکسول ۱۵۰ گرم
۲ ویتامینو ۲۰۰ سی سی
۳ کومبی ۱۰۰ گرم

۳) هفت روز بعد از محلول پاشی دوم

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ ویتامینو ۱۵۰ سی سی
۲ کومبی ۱۰۰ سی سی
۳ بیوهگزآیرون ال ۲۰۰ سی سی

۴) هفت روز بعد از محلول پاشی سوم

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ فولوی ازت ۲۰۰ سی سی
۲ پتاسگن ۲۵۰ سی سی
۳ ویتامینو ۱۵۰ سی سی

ب) ریشه ای

۱)

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۳ پتاسگن ۲ لیتر
۴ NPK ۱۲.۱۲.۳۶ ۲ کیلوگرم

۲) هفت روز بعد از آبیاری اول

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ بیوهیومات ۳۰ ۲ لیتر
۲ کالسی برآمین ۱ لیتر
۳ پتاسگن ۲ لیتر
۴ NPK ۱۲.۱۲.۳۶ ۲ کیلوگرم

۳) هفت روز بعد از آبیاری دوم

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ بیوهیومات ۳۰ ۲ لیتر
۲ بیوتچ ۳ لیتر
۳ کافه ماگ ۱ لیتر
۴ پتاسگن ۲ لیتر
۵ NPK ۱۱.۷.۲۴ ۲ کیلوگرم

۴) هفت روز بعد از آبیاری سوم

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ بیوتچ ۳ لیتر
۳ پتاسگن ۲ لیتر
۴ NPK ۱۲.۱۲.۶ ۲ کیلوگرم

۴) اوج باردهی

الف) محلول پاشی

۱)

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ فولوی ازت ۲۰۰ سی سی
۲ پتاسگن ۲۵۰ سی سی
۳ ویتامینو ۱۵۰ سی سی

۲) هفت روز بعد از محلول پاشی اول

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ فولویکول ۲۰۰ سی سی
۲ پتاسگن ۲۵۰ سی سی
۳ بیوهگزآیرون ۲۰۰ سی سی

۳) هفت روز بعد از محلول پاشی دوم

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ رادیکسول ۱۵۰ گرم
۲ کالسی برآمین ۲۵۰ سی سی
۳ ویتامینو ۱۵۰ سی سی

ب) ریشه ای

۱)

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ بیوهیومات ۳۰ ۲ لیتر
۲ پتاسگن ۲ لیتر
۳ پلنت ۱۲-۱۵-۸ ۲ لیتر
۴ NPK ۱۲.۱۲.۳۶ ۲ کیلوگرم

۲) هفت روز بعد از آبیاری اول

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولوی ازت ۱ لیتر
۲ بیوتچ ۳ لیتر
۳ پتاسگن ۲ لیتر
۴ کافه ماگ ۱ لیتر
۵ NPK ۱۲.۱۲.۳۶ ۲ کیلوگرم

۳) هفت روز بعد از آبیاری دوم

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ بیوهیومات ۳۰ ۲ لیتر
۲ پتاسگن ۲ لیتر
۳ فولوی ازت ۱ لیتر
۴ NPK ۱۱.۷.۲۴ ۲ کیلوگرم

 

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 5 و 1 را با هم جمع نمایید.