برنامه‌های کودی (جیره‌ها)

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

جیره کودی مخصوص گوجه فرنگی گلخانه‌ای

جیره کودی مخصوص گوجه فرنگی گلخانه‌ای

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه کودی مخصوص نشا هلو

با توجه به مشاهدات میدانی نشاهای یک ساله به شدت ضعیف بوده و با ادامه این منوال از بین خواهند رفت. دو دلیل عمده در ضعف این نشاها وجود دارد.

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

جیره کودی زیر به صورت محلول پاشی بر روی تمامی درختان سیب که در مرحله فندقی تشکیل میوه هستند استفاده خواهد شد.

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه کودی مخصوص برنج

این برنامه کودی بر مبنای مراحل رشد و نیاز کودی در این مراحل تنظیم شده است.

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه کودی درختان سیب مخصوص رفع مشکل ریزش قبل از برداشت

اساسی ترین عامل تعیین کننده میزان سود یا زیان یک باغ سیب مقدار سیبی است که از این باغ برداشت خواهد شد. با توجه به این اصل ریزش میوه قبل از برداشت می تواند یکی از عوامل اصلی کاهش میزان محصول باشد.

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه کودی مخصوص درختان هلو - وطن

با توجه به مشاهدات میدانی و ضعف شدید در درختان هلو برنامه کودی برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود. مقادیر ذکر شده همگی بصورت محلول پاشی استفاده خواهد شد.

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

بیماری آتشک - درمان

بیماری آتشک یا بادزدگی (Blight یا Fire Blight) با عامل باکتریایی از مهم‌ترین بیماری‌های درختان میوه دانه‌دار (سیب، گلابی و به) وگیاهان خانواده گلسرخیان است.

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انگور - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص نگور

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی مخصوص پسته متناسب با برنامه‌ی آبیاری ماهانه - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی مخصوص پسته متناسب با برنامه‌ی آبیاری ماهانه

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انار - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص انار

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص یونجه - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص یونجه

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص ذرت علوفه‌ای - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص ذرت علوفه ای با استفاده از کودهای ارگانیک

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان سیب - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان سیب با استفاده از کودهای ارگانیک

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان زردآلو - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان زردآلو با استفاده از کودهای ارگانیک

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص هویج - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص هویج با استفاده از کودهای ارگانیک

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص پیاز فضای باز با استفاده از کودهای ارگانیک

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص بادمجان - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص بادمجان با استفاده از کودهای ارگانیک

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

برنامه غذایی کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای - وطن پلاست آذر

برنامه غذایی کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای با استفاده از کودهای ارگانیک