برنامه غذایی کودی (جیره) مخصوص درختان سیب

by دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

۱- در دوره خواب زمستانی – آغاز جوانه زنی

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 100 لیتر آب (محلول پاشی)
1 ویتامینو 300 سی سی
2 پی اف فونگالیکس 300 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 1000 متر مربع
1 پلنت فدر 12-15-8 1 لیتر
2 بیوهیومات 30 1 لیتر
3 بیوهگزآیرون 1 کیلوگرم

 

۲- ابتدای گلدهی (۵ الی ۱۰٪)

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 100 لیتر آب (محلول پاشی)
1 رادیکسول 200 گرم
2 ویتامینو 100 سی سی
3 فولویکول سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ مترمربع
۱ پلنت فیدر ۸-۱۵-۱۲ ۱ لیتر
۲ بیوهیومات ۳۰ ۱ لیتر

 

۳- در زمان اواخر گلدهی (۸۰ الی ۹۰٪ گلدهی )

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
1 کومبی 200 گرم
2 ویتامینو 100 سی سی
3 فولویکول 250 سی سی
4 فسفیت بوراکس 400 250 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 1000 متر مربع
1 پلنت فدر 8-8-8 2 لیتر
2 بیوهیومات 30 2 لیتر
3 بیوهگزآیرون 1 کیلوگرم

 

4- ابتدای تشکیل میوه

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 100 لیتر آب (محلول پاشی)
1 فولویکول 250 سی سی
2 ویتامینو 100 سی سی
3 کالسی برآمین 250 سی سی
4 فسفیت براکس 400 250 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 1000 متر مربع
1 کافه ماگ 1 الی 2 لیتر
2 بیوهیومات 30 2 لیتر
3 فسفیت بوراکس 400 لیتر

 

۵- مرحله‌ی رشد میوه (بزرگ شدن میوه)

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در 100 لیتر آب (محلول پاشی)
1 پتاسگن 300 سی سی
2 ویتامینو 100 سی سی
3 کالسی بورآمین 250 سی سی
4 فولویکول 250 سی سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ مترمربع
۱ پتاسگن ۲ لیتر
۲ کالسی برآمین ۱ لیتر

 

6- هفت الی 21 روز قبل از جمع آوری محصول

محلول پاشی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول پاشی)
۱ پتاسگن ۳۰۰ سی‌سی
۲ کالسی برآمین ۳۰۰ سی‌سی

 

ریشه‌ایی

ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ مترمربع
۱ پتاسگن ۱ الی ۲ لیتر
۲ بیوهیومات ۳۰ ۲ لیتر

 

بازگشت

افزودن یک دیدگاه

جمع 3 و 5 برابر است با؟