برنامه غذایی کودی (جیره) خیار گلخانه‌ای

توسط دکتر جلال علیون - کارشناس ارشد فنی

دوره نشاء کاری (در سینی کشت نشاء)

بعد از کاشت بذر

ردیف

نام محصول

مقدار

نحوه‌ی استفاده

1

فولویکول

200 سی سی

محلول پاش در 100 لیتر آب

2

رادیکسول

200 گرم

محلول پاش در 100 لیتر آب

بعد از جوانه زدن نشاء

ردیف

نام محصول

مقدار

نحوه‌ی استفاده

1

فولوی ازت

200 سی سی

محلول پاش در 100 لیتر آب

2

رادیکسول

100 گرم

محلول پاش در 100 لیتر آب

3

ویتامینو

100 سی سی

محلول پاش در 100 لیتر آب

کاشت نشاء

در هنگام انتقال نشاء از سینی کشت به بستر قسمت ریشه‌ی گیاه در محلول زیر آغشته کرده بعد در خاک قرار می دهیم. این محلول باعث کاهش زمان استوپ گیاه در خاک و افزایش عملکرد ریشه خواهد شد.

به ازای هر بوته 50 گرم (تقریباً یک مشت) کود بیوپاور را در داخل چاله‌ی کاشت نشاء قبل از کاشت نشاء ریخته سپس ریشه‌ی نشاء را در آن قرار دهید. برای افزایش سرعت شروع به فعالیت کود بیوپاور می توانید آنرا بصورت 50-50 با خاک مخلوط کرده سپس این مخلوط را در داخل چاله‌ی کاشت نشاء قرار دهید.

 

ردیف

نام محصول

مقدار

نحوه‌ی استفاده

1

فولویکول

500 سی سی

در 20 لیتر آب

2

ویتامینو

50 سی سی

در 20 لیتر آب

 

اولین کوددهی: 3 الی 4 روز بعد از انتقال نشاء

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

فولویکول

1.5 الی 2 لیتر

--------------------

4

2

رادیکسول

1 کیلوگرم

--------------------

4

3

اچ.بی.گرو- ان

1 الی 1.5 لیتر

--------------------

4

 

 

دومین کوددهی: 5 روز بعد از اولین کوددهی

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

فولوی ازت

1.5 الی 2 لیتر

--------------------

9

2

10.52.10

1 کیلوگرم

---------------------

9

3

رادیکسول

---------------

100 گرم

9

4

ویتامینو

---------------

100 سی سی

9

 

کوددهی سوم: 7 روز بعد از کوددهی دوم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

فولوی ازت

1.5 الی 2 لیتر

--------------------

16

2

پلی ان

---------------------

100 سی سی

16

3

پلنت فیدر 8-8-8

1 لیتر

--------------------

16

4

20.20.20

1 کیلوگرم

---------------------

16

5

رادیکسول

-------------------

100 گرم

16

6

ویتامینو

-------------------

100 سی سی

16

 

کوددهی چهارم: 4 روز بعد از کوددهی سوم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

فولویکول

1 لیتر

--------------------

20

2

پلنت فیدر 8-8-8

---------------------

200 سی سی

20

3

ویتامینو

-------------------

100 سی سی

20

4

20.20.20

1 کیلوگرم

--------------------

20

 

کوددهی پنجم: 3 روز بعد از کوددهی چهارم ---- شروع گلدهی ----

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

پلی ان

1 لیتر

--------------------

23

2

ویتامینو

500 سی سی

100 سی سی

23

3

فولویکول

-------------------

200 سی سی

23

4

10.52.10

1 کیلوگرم

-------------------

23

کوددهی ششم: 4 روز بعد از کوددهی پنجم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

پلنت فیدر 12-15-8

1 لیتر

-------------------

27

2

فسفیت براکس 400

1 لیتر

-------------------

27

3

بر پلاس

----------------------

200 سی سی

27

4

ویتامینو

---------------------

100 سی سی

27

5

20.20.20

1 کیلوگرم

---------------------

27

 

کوددهی هفتم: 5 روز بعد از کوددهی ششم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

پلی ان

------------------

100 سی سی

32

2

فولویکول

1 لیتر

-------------------

32

3

پلنت فیدر 12-15-8

1 لیتر

--------------------

32

4

فسفیت براکس 400

----------------------

200 سی سی

32

5

ویتامینو

---------------------

100 سی سی

32

6

10.52.10

1 کیلوگرم

-------------------

32

 

کودهی هشتم: 3 روز بعد از کوددهی هفتم ----- پایان اولین گلدهی، آغاز باردهی -------

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

پلنت فیدر 12-15-8

1 لیتر

-------------------

35

2

کالسی بر آمین

---------------------

250 سی سی

35

3

پتاسگن

1 لیتر

-------------------

35

4

ویتامینو

---------------------

100 سی سی

35

5

12.12.36

2 کیلوگرم

----------------------

35

 

کوددهی نهم: 3 روز بعد از کوددهی هشتم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

پتاسگن

1 لیتر

--------------------

38

2

کالسی برآمین

1 لیتر

--------------------

38

3

بیوتچ/بیوهیومات 30

3/2 لیتر

--------------------

38

4

11.7.24

2 کیلوگرم

--------------------

38

5

کومبی

-------------------

100 گرم

38

6

کافه ماگ

-------------------

200 سی سی

38

7

پلنت فیدر 12-15-8

-------------------

200 سی سی

38

 

کوددهی دهم: 3 روز بعد از کوددهی نهم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

12.12.36

2 کیلوگرم

--------------------

41

2

فسفیت براکس 400

1 لیتر

--------------------

41

3

فولویکول

1 لیتر

---------------------

41

4

بر پلاس

--------------------

200 سی سی

41

5

ویتامینو

--------------------

100 سی سی

41

 

کوددهی یازدهم: 3 روز بعد از کوددهی دهم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

پتاسگن

1 لیتر

----------------------

44

2

12.12.36

2 کیلوگرم

----------------------

44

3

بیوهیومات 30

1 لیتر

----------------------

44

4

فولوی ازت

---------------------

300 سی سی

44

5

کالسی برآمین

1 لیتر

----------------------

44

6

بر پلاس

----------------------

200 سی سی

44

7

کومبی

----------------------

100 گرم

44

 

کوددهی دوازدهم: 3 روز بعد از کوددهی یازدهم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

پتاسگن

1 لیتر

---------------------

47

2

11.7.24

2 کیلوگرم

---------------------

47

3

بیوتچ

2 لیتر

---------------------

47

4

فولویکول

1 لیتر

----------------------

47

5

بیوهگزآیرون ال

----------------------

300 سی سی

47

6

ویتامینو

--------------------

100 سی سی

47

 

کوددهی سیزدهم: 3 روز بعد از دوازدهم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

پتاسگن

1 لیتر

---------------------

50

2

فسفیت براکس 400

1 لیتر

---------------------

50

3

کافه ماگ

----------------------

250 سی سی

50

4

12.12.36

2 کیلوگرم

----------------------

50

5

فرمولا

--------------------

200 سی سی

50

6

سوپرکاپ

---------------------

200 سی سی

50

 

کوددهی چهاردهم: 3 روز بعد از کوددهی سیزدهم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

پتاسگن

1 لیتر

---------------------

53

2

11.7.24

2 کیلوگرم

---------------------

53

3

بیوهیومات 30

1 لیتر

---------------------

53

4

بیوتچ

2 لیتر

---------------------

53

5

کالسی برآمین

---------------------

30 سی سی

53

6

ویتامینو

----------------------

100 سی سی

53

 

کوددهی پانزدهم : 3 روز بعد از کوددهی چهاردهم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

پتاسگن

1 لیتر

---------------------

56

2

12.12.36

2 کیلوگرم

---------------------

56

3

فولوی ازت

--------------------

300 سی سی

56

4

بیوهگزآیرون ال

---------------------

300 سی سی

56

5

کومبی

----------------------

100 گرم

56

6

برپلاس

---------------------

200 سی سی

56

 

کوددهی شانزدهم : 3 روز بعد از کوددهی پانزدهم

ردیف

نام محصول

ریشه ای به ازای هر 1000 متر

محلول پاش در 100 لیتر آب

روز شمار

1

پتاسگن

1 لیتر

----------------------

59

2

11.7.24

2 کیلوگرم

---------------------

59

3

کافه ماگ

---------------------

300 سی سی

59

4

بیوتچ

2 لیتر

---------------------

59

5

فولویکول

1 لیتر

----------------------

59

6

فرمولا

----------------------

200 سی سی

59

7

ویتامینو

----------------------

100 سی سی

59

کودهای مرحله 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 و 16 به نوبت تکرار شده تا آخر دوره ادامه پیدا کند.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه

لطفا 1 و 3 را با هم جمع نمایید.