کاهش مصرف سم‌های شیمیائی

تعریف کاهش مصرف سموم شیمیائی

تقویت سیستم ایمنی گیاه، بالا بردن بنیه‌ی زیستی گیاه، از بین بردن شرایط مناسب برای عوامل بیماریزا، افزایش تولید فیتوالکسینها و pr پروتئین ها در گیاه، کنترل شرایط محیطی مثل رطوبت، استفاده نکردم از کودهائیکه باعث تضعیف ساختار گیاه می شوند، کمک به نمو سلولهای گیاهی، ایجاد بالانس هورمونی داخل گیاه، در کاهش مصرف سموم شیمیائی نقش عمده ای ایفاء می کنند.

مطالب مرتبط با کاهش مصرف سموم شیمایی

محصولات مرتبط با کاهش مصرف سموم شیمیایی

پی اف نماتد (نماتود)
کد محصول VPA-PF112
پی اف تریپس
کد محصول VPA-PF123
فرومولا
کد محصول VPA-PF133
سوپرکاپ
کد محصول VPA-PF144