افزایش باردهی

تعریف افزایش باردهی

افزایش سطح جذب از ریشه، تقویت ساختار خاک اطراف ریشه و خود ریشه، افزایش سطح اندام سبز و به طبع آن افزایش عمل فتوسنتز و تولید پروتئین، افزایش گلدهی و ضریب تبدیل گل به میوه، جلوگیری از تشکیل گل عقیم، افزایش میزان تولید نشاسته در میوه و بالا بردن کمیت و کیفیت قندها و فیبر موجود در میوه، بالا بردن خاصیت انبارداری و بازارپسندی میوه به کمک کودهای شیمیائی و ارگانیک با استفاده از برنامه‌های کودی مخصوص هر کشت و روش‌های خاص افزایش استفاده از کود و کاهش نیاز به سموم شیمیائی در انواع کشت‌ها را افزایش باردهی می‌گویند.

محصولات مرتبط با افزایش باردهی