افزایش ریشه‌زایی

تعریف افزایش ریشه‌زایی

ایجاد شرایط مطلوب در دوره‌ی تبدیل بذر به نشاء، کمک به رشد کمی و کیفی ا ابتدای زمان تشکیل ریشه، حفظ و توسعه‌ی ریشچه های اولیه، ایجاد شرایط مطلوب فزیکی و بیوشیمیائی در خاک اطراف ریشه جهت رشد و توسعه‌ی حداکثری ریشه، کاهش pH و Ec خاک زراعی، افزایش مواد ارگانیک خاک، افزایش توان مقاومت ریشه در مواجه با عوامل بازدارنده‌ی رشد و توسعه ریشه در خاک و محیط اطراف را افزایش ریشه زائی می گویند.

محصولات مرتبط با افزایش ریشه‌زایی

کود کامل ان پی کا NPK 10-52-10
کد محصول VPA-CF151