شوری خاک

تعریف شوری خاک

افزایش Ec و pH، کاهش قدرت باروری، رشد و نمو ریشه، افزایش تجمع پسماندهای کودی، از بین رفتن مواد ارگانیک، کاهش جذب کود از ریشه، برهم خوردن ساختار فیزیکی و شیمیائی خاک زراعی، افزایش استفاده از سموم، عدم جوابگیری از مصرف کودها و در نهایت از بین رفتن خاکهای زراعی را شوری می گویند.

در مورد شوری خاک بیشتر بدانید

ویدیوهای شوری خاک را ببینید

محصولات مرتبط با شوری خاک