محصولات پیشنهادی و نحوه‌ی استفاده از این محصولات

فولویکول

a) قابلیت های کود فولویکول در کاهش شوری خاک

 1. افزایش مواد ارگانیک خاک (توضیحات بیشتر)
 2. از بین بردن بنیان های شوری خاک به دلیل دارا بودن عواملی مثل لاکتوباسیل و... در ساختار خود.(توضیحات بیشتر)
 3. افزایش توان جذب ریشه (توضیحات بیشتر)
 4. افزایش قابلیت جذب کودها و کاهش چشمگیر پسماند آنها (توضیحات بیشتر)
 5. کاهش pH خاک
 6. کاهش Ec خاک
 7. افزایش ریشه زائی (توضیحات بیشتر)
 8. توسعۀ ریشچه ها و افزایش توان جذب آنها (توضیحات بیشتر)
 9. جلوگیری از آبشوئی و از دسترس خارج شدن کودها در خاک(توضیحات بیشتر)

b) زمان، میزان و نحوۀ استفاده

زمان استفاده:

از ابتدا تا انتهای کشت می توان از این کود استفاده کرد.

نحوۀ استفاده:

جهت مقابله با شوری خاک و از بین آن از باید این کود بصورت ریشه ای استفاده کرد.

میزان استفاده:

با توجه به شدت شوری خاک از 1 تا 4 لیتر به ازای هر 1000 مترمربع می توان از این کود استفاده کرد.

نکات مهم:

 • فولویکول را می توان با تمامی کودها و سموم بصورت یکجا استفاده کرد.
 • جهت وصول نتیجه باید مقادیر ذکر شده در بالا رعایت شوند.
 • در صورت استفادۀ همزمان با سایر کودها و سموم جذب آنها را نیز افزایش پیدا کرده و پسماند این کودها و سموم به حداقل می رسد.
 • در استفادۀ مرتب و بلند مدت از این کود خاصیت باروری خاک به شکل کاملاً محسوس افزایش پیدا کرده و حتی رنگ خاک تیره تر می شود.

بیوهیومات ۳۰

کود ارگانیک بیوهیومات ۳۰

a) قابلیت های کود بیوهیومات 30 در کاهش شوری خاک

 1. افزایش مواد ارگانیک خاک (توضیحات بیشتر)
 2. افزایش توان جذب ریشه (توضیحات بیشتر)
 3. افزایش قابلیت جذب کودها و کاهش چشمگیر پسماند آنها (توضیحات بیشتر)
 4. کاهش pH خاک
 5. کاهش Ec خاک
 6. افزایش ریشه زائی (توضیحات بیشتر)
 7. توسعۀ ریشچه ها و افزایش توان جذب آنها (توضیحات بیشتر)
 8.  جلوگیری از آبشوئی و از دسترس خارج شدن کودها در خاک(توضیحات بیشتر)

b) زمان، میزان و نحوۀ استفاده

زمان استفاده:

از ابتدا تا انتهای کشت می توان از این کود استفاده کرد.

نحوۀ استفاده:


جهت مقابله با شوری خاک و از بین آن از باید این کود بصورت ریشه ای استفاده کرد.

میزان استفاده:

با توجه به شدت شوری خاک از 2 تا 5 لیتر به ازای هر 1000 مترمربع می توان از این کود استفاده کرد.

نکات مهم:

 • بیوهیومات 30 را می توان با تمامی کودها و سموم بصورت یکجا استفاده کرد.
 • جهت وصول نتیجه باید مقادیر ذکر شده در بالا رعایت شوند.
 • در صورت استفادۀ همزمان با سایر کودها و سموم جذب آنها را نیز افزایش پیدا کرده و پسماند این کودها و سموم به حداقل می رسد.
 • در استفادۀ مرتب و بلند مدت از این کود خاصیت باروری خاک به شکل کاملاً محسوس افزایش پیدا کرده و حتی رنگ خاک تیره تر می شود.

بیوتچ

a) قابلیت های کود بیوتچ در کاهش شوری خاک

 1. افزایش مواد ارگانیک خاک
 2. افزایش جذب کودها مخصوصاً در فصول سرد سال (توضیحات بیشتر)
 3. کاهش pH
 4. کاهش Ec
 5. افزایش دمای خاک در فصول سرد سال (توضیحات بیشتر)
 6. جلوگیری از آبشوئی و از دسترس خارج شدن کودها در خاک(توضیحات بیشتر)

b) زمان، میزان و نحوۀ استفاده

زمان استفاده:

از بیوتچ می توان در تمامی طول دورۀ کشت(کاشت- داشت- برداشت) استفاده کرد ولی بهتر است بعد از آغاز باردهی تا انتهای دورۀ کشت استفاده کرد.

نحوۀ استفاده:

بیوتچ را می توانید به تنهائی یا به همراه سایر کودها و سموم از طریق سیستم آبیاری و بصورت ریشه ای استفاده کنید.

میزان استفاده:

3 الی 5 لیتر به ازای هر 1000 مترمریع سطح زیر کشت.

نکات مهم:

 • در صورت استفاده از کود بیوتچ در فصول سرد سال میزان باردهی به شکل کاملاً محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد. (توضیحات بیشتر)
 • کود بیوتچ به دلیل دارا بودن منابع غنی از مواد ارگانیک در ساختار خود می توان به کمک بیوتچ میزان کود مصرفی جهت افزایش باردهی را بالا برد.(توضیحات بیشتر)
 • کود بیوتچ با توجه با دارا بودن ازت ارگانیک نقش بسیار موثری در تامین ازت مورد نیاز گیاه مخصوصاً در فصول سرد سال باز می کند

بیوپاور

بازگشت