کاهش مصرف آب

تعریف کاهش مصرف آب (نیاز آبی)

کاهش مصرف آب - وطن پلاست آذر

انتخاب گونه های متناسب با شرایط اقلیمی، افزایش مواد ارگانیک و ظرفیت نگهداری آب در خاک، ایجاد شرایط برای رشد و توسعه‌ی حداکثری ریشه، استفاده از کودهای متناسب با شرایط خاک، آب و احتیاجات کشت، استفاده از کودهای ارگانیک و جلوگیری از ایجاد پسماند کودی در خاک در صورت استفاده از کودهای شیمیائی، کنترل دائمی pH و Ec خاک و آب و پائین نگه داشتن آنها، مدیریت آب مصرفی از لحاظ زمان، مقدار و نوع سیستم آبیاری، بالا بردن راندمان تولید و برداشت حداکثری از حداقل سطح زیر کشت در کاهش مصرف آب (نیاز آبی) نقش تعیین کننده ای ایفاء می کنند.

محصولات مرتبط با کاهش مصرف آب