بیماری شانکر باکتریائی در درختان میوه هسته‌دار

توسط

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 5 و 7 برابر است با؟