نکات مهم در زمان کاشت بذر برای تولید نشاء

توسط

 

  • بستر باید فاقد هر گونه مادۀ بازدارنده رشد اعم از کود یا سم شیمیائی باشد.
  • در زمان کاشت نشاء ریشه را با کودهای ارگانیک حاوی اسید فولویک، هیومیک، آمینواسید و ... آغشته شود.
  • خاک اطراف ریشه باید مقوی باشد.
  • شرایط محیطی اعم از دما، رطوبت و ... (مخصوصاً) در یک هفتۀ اول باید کاملاً کنترل شود.
  • یک هفته بعد از آبیاری نشاء باید آبیاری انجام گیرد.
    • نکته: بهتر است در آبیاری اول از کودهای ارگانیک ریشه زا مثل فولویکول و رادیکسول استفاده شود.
  • دمای آب مورد استفاده در آبیاری نباید باعث ایجاد استرس شود

 

دانلود ویدیو

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا 1 و 4 را با هم جمع نمایید.