کود مخصوص گوجه فرنگی گلخانه ای

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط دکتر جلال علیون (بروزرسانی: )

کود کامل مخصوص گوجه فرنگی باید شامل مواد مغذی ماکرو (NPK) و ریزمغذی (مواد معدنی) باشد، تا محصول هم از نظر کیفیت و هم از نظر مقدار خوب باشد. برای این منظور ما برای کوددهی گوجه فرنگی برنامه مخصوصی از ابتدای رشد تا محصول طراحی و تنظیم کرده‌ایم. در این برنامه کودی گوجه فرنگی، تمامی نیازها گیاه با استفاده از کودهای NPK و کودهای ارگانیک وطن‌بیو تامین خواهد شد. این برنامه کودی در گلخانه‌های مختلف گوجه فرنگی استفاده شده و نتایج خوبی بدست آمده است. برنامه‌ی برای دوره‌های مختلف از کاشت بوته گوجه فرنگی تا مرحله‌ی برداشت گوجه فرنگی برای استفاده در ۱۰۰۰ مترمربع می‌باشد.

درخواست مشاوره تخصصی

برنامه کوددهی گوجه فرنگی گلخانه‌ای

۱- از مرحله‌ی کاشت تا آغاز گل دهی

الف) محلول‌پاشی

۱)
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ پلی ان ۱۰۰ سی‌سی
۲ ویتامینو ۱۵۰ سی‌سی
۳ رادیکسول ۲۰۰ گرم
۲) هفت روز بعد از محلول‌پاشی اول
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ کومبی ۱۰۰ گرم
۲ ویتامینو ۱۰۰ سی‌سی
۳) هفت روز بعد از محلول‌پاشی دوم
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ پلی ان ۱۰۰ سی‌سی
۲ ویتامینو ۱۵۰ سی‌سی
۳ رادیکسول ۲۰۰ گرم

ب) ریشه‌ای

۱)
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ اچ . بی – گرو ان ۱ لیتر
۳ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۴ NPK ۱۰.۵۲.۱۰ ۲ کیلوگرم
۲) هفت روز بعد از آبیاری اول
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولوی ازت ۱ لیتر
۲ فسفیت براکس ۱ لیتر
۳ کومبی ۵۰۰ گرم
۴ NPK ۲۰.۲۰.۲۰ ۲ کیلوگرم
۳) هفت روز بعد از آبیاری دوم
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ اچ . بی – گرو ان ۱ لیتر
۳ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۴ NPK ۱۰.۵۲.۱۰ ۲ کیلوگرم

۲) آغاز گلدهی تا تشکیل میوه

الف) محلول‌پاشی

۱)
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ فولوی ازت ۲۰۰ سی‌سی
۲ ویتامینو ۱۵۰ سی‌سی
۳ رادیکسول ۲۰۰ گرم
۲) هفت روز بعد از محلول‌پاشی اول
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ کومبی ۱۰۰ گرم
۲ ویتامینو ۱۵۰ سی‌سی
۳ فولویکول ۲۰۰ سی‌سی
۳) هفت روز بعد از محلول‌پاشی دوم
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ پلی ان ۱۰۰ سی‌سی
۲ ویتامینو ۱۵۰ سی‌سی
۳ فولوی ازت ۲۰۰ سی‌سی
۴ رادیکسول ۲۰۰ گرم

ب) ریشه‌ای

۱)
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ فسفیت براکس ۴۰۰ ۱ لیتر
۳ پلنت ۸-۸-۸ ۱ لیتر
۴ کومبی ۵۰۰ گرم
۵ NPK ۲۰.۲۰.۲۰ ۲ کیلوگرم
۲) هفت روز بعد از آبیاری اول
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ اچ بی گرو ان ۱ لیتر
۲ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۳ بیوهگزآیرون ۱ لیتر
۴ NPK ۱۰.۵۲.۱۰ ۲ کیلوگرم
۳) هفت روز بعد از آبیاری دوم
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ پلنت فیدر ۸-۸-۸ ۱ لیتر
۳ پلی ان ۱ لیتر
۴ کومبی ۵۰۰ گرم
۵ NPK ۲۰.۲۰.۲۰ ۲ کیلوگرم

۳) آغاز باردهی

الف) محلول‌پاشی

۱)
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ ویتامینو ۱۵۰ سی‌سی
۲ فسفیت براکس ۴۰۰ ۲۰۰ سی‌سی
۳ فولوی ازت ۲۰۰ سی‌سی
۲) هفت روز بعد از محلول‌پاشی اول
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ رادیکسول ۱۵۰ گرم
۲ ویتامینو ۲۰۰ سی‌سی
۳ کومبی ۱۰۰ گرم
۳) هفت روز بعد از محلول‌پاشی دوم
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ ویتامینو ۱۵۰ سی‌سی
۲ کومبی ۱۰۰ سی‌سی
۳ بیوهگزآیرون ال ۲۰۰ سی‌سی
۴) هفت روز بعد از محلول‌پاشی سوم
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ فولوی ازت ۲۰۰ سی‌سی
۲ پتاسگن ۲۵۰ سی‌سی
۳ ویتامینو ۱۵۰ سی‌سی

ب) ریشه‌ای

۱)
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ پلنت فیدر ۱۲-۱۵-۸ ۱ لیتر
۳ پتاسگن ۲ لیتر
۴ NPK ۱۲.۱۲.۳۶ ۲ کیلوگرم
۲) هفت روز بعد از آبیاری اول
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ بیوهیومات ۳۰ ۲ لیتر
۲ کالسی برآمین ۱ لیتر
۳ پتاسگن ۲ لیتر
۴ NPK ۱۲.۱۲.۳۶ ۲ کیلوگرم
۳) هفت روز بعد از آبیاری دوم
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ بیوهیومات ۳۰ ۲ لیتر
۲ بیوتچ ۳ لیتر
۳ کافه ماگ ۱ لیتر
۴ پتاسگن ۲ لیتر
۵ NPK ۱۱.۷.۲۴ ۲ کیلوگرم
۴) هفت روز بعد از آبیاری سوم
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولویکول ۱ لیتر
۲ بیوتچ ۳ لیتر
۳ پتاسگن ۲ لیتر
۴ NPK ۱۲.۱۲.۳۶ ۲ کیلوگرم

۴) اوج باردهی

الف) محلول‌پاشی

۱)
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ فولوی ازت ۲۰۰ سی‌سی
۲ پتاسگن ۲۵۰ سی‌سی
۳ ویتامینو ۱۵۰ سی‌سی
۲) هفت روز بعد از محلول‌پاشی اول
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ فولویکول ۲۰۰ سی‌سی
۲ پتاسگن ۲۵۰ سی‌سی
۳ بیوهگزآیرون مایع ۲۰۰ سی‌سی
۳) هفت روز بعد از محلول‌پاشی دوم
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰ لیتر آب (محلول‌پاشی)
۱ رادیکسول ۱۵۰ گرم
۲ کالسی برآمین ۲۵۰ سی‌سی
۳ ویتامینو ۱۵۰ سی‌سی

ب) ریشه‌ای

۱)
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ بیوهیومات ۳۰ ۲ لیتر
۲ پتاسگن ۲ لیتر
۳ پلنت ۱۲-۱۵-۸ ۲ لیتر
۴ NPK ۱۲.۱۲.۳۶ ۲ کیلوگرم
۲) هفت روز بعد از آبیاری اول
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ فولوی ازت ۱ لیتر
۲ بیوتچ ۳ لیتر
۳ پتاسگن ۲ لیتر
۴ کافه ماگ ۱ لیتر
۵ NPK ۱۲.۱۲.۳۶ ۲ کیلوگرم
۳) هفت روز بعد از آبیاری دوم
ردیف نام محصول مقدار مصرف در ۱۰۰۰ متر مربع
۱ بیوهیومات ۳۰ ۲ لیتر
۲ پتاسگن ۲ لیتر
۳ فولوی ازت ۱ لیتر
۴ NPK ۱۱.۷.۲۴ ۲ کیلوگرم

 

نحوه‌ی خرید بسته کود کامل مخصوص گوجه فرنگی گلخانه‌ای

بسته کود کامل مخصوص گوجه فرنگی شامل کودهای زیر می‌باشد. اگر مایل به خرید این بسته برای کشت گوجه فرنگی خود هستید با ما تماس بگیرید. همکاران ما آماده‌ی پاسخگویی به سوالات فنی شما در زمینه کودهی گوجه فرنگی گلخانه‌ای می‌باشند.

این مطلب چقدر مفید بود؟

3,2 از 5 (6 رای)

بازگشت به برنامه‌های کودی

دیدگاه‌ها

دیدگاه توسط مجید |

سلام ببخشید من توی خونه گوجه و خیار گلخانه ای کاشتم خواستم ببینم چه کودی بدم که هم رشد خوبی داشته باشه هم بار خوبی ۲۰تا بوته گوجه و ۲۰تا بوته خیار

پاسخ دکتر جلال علیون

شما می تونید با نصب اپلیکیشن کشاورزیار به برنامه های کودی آماده مختص این دو نوع کشت دسترسی داشته باشید.

دیدگاه توسط قادرداد آزادی |

سلام قیمت کودها جهت برنامه ریزی کشاوز قید گردد بسیار عالیست

پاسخ واحد آموزش

امکان ارائه قیمت‌ها فقط به صورت پیش‌فاکتور می‌باشد. برای این منظور می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاه توسط فريدون شمس |

كود براي گوجه فرنگي گيلاسي وتوت فرنگي وبيبي اسفناج نياز دارم با تشكر

پاسخ واحد آموزش

میزان و نوع کود مورد نیاز برای این محصولات متفاوت است. در صورت نیاز می‌توانید با ما تماس بگیرید تا مشاوره‌ی لازم در مورد کودهای موردنیازتان ارائه گردد.

افزودن یک دیدگاه

جمع 6 و 7 برابر است با؟

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 1 و 1 برابر است با؟