مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 6 و 4 برابر است با؟