مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 6 و 2 برابر است با؟