مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

جمع 1 و 6 برابر است با؟