پسته

برنامه‌های کودی پسته

برنامه کودی پسته

کود مایع پسته متناسب با آبیاری ماهانه

برنامه کود مایع پسته، شامل کلیه مواد مغذی مورد نیاز درخت پسته است. این برنامه متشکل از کودهای مایع ارگانیک، مواد معدنی و کود کامل NPK همراه با نحوه استفاده از آن‌ها می‌باشد. برنامه کودی تقویتی پسته منبعی مناسب برای تأمین مواد مغذی پسته بوده و باعث افزایش باردهی، کیفیت و اندازه می‌شود.

بیشتر بخوانید ...

اهمیت کوددهی در درختان پسته بعد از برداشت محصول

اهمیت کوددهی درخت پسته بعد از برداشت محصول

بعد از برداشت محصول از درختان باغی باید کودهای مورد نیاز درختان در اختیار آن‌ها قرار داده شود.

بیشتر بخوانید ...

مشترک خبرنامه وطن‌بیو شوید!

لطفا 6 و 4 را با هم جمع نمایید.